Ubezpieczenia Częstochowa na życie wywodzą się z kilku źródeł. Pierwsze formy ubezpieczeń na życie pojawiły się w starożytności w ramach świadczonej przez zrzeszenia zawodowe i religijne pomocy wzajemnej. Pomoc w pokrywaniu kosztów pogrzebu funkcjonowała już w starożytnym Egipcie w środowisku kamieniarzy. Forma pomocy wzajemnej, w szczególności kas pogrzebowych, rozwinęła się w starożytnym Rzymie, gdzie istniało wiele zrzeszeń religijnych i zawodowych, które wypłacały świadczenie pogrzebowe lub pokrywały koszty pogrzebu. Szczególnie rozwinięte były stowarzyszenia wojskowych, które wypłacały zasiłki pogrzebowe oraz inne świadczenia w przypadku choroby lub zwolnienia ze służby wojskowej. Ubezpieczenia na życie wywodzą się również z transakcji parabankowych. W średniowieczu powszechna była praktyka zawierania umów renty, w ramach których jedna strona – z reguły miasto lub klasztor – otrzymywała określoną sumę pieniędzy lub inną wartość majątkową w zamian za zobowiązanie do wypłaty określonych kwot lub świadczeń w naturze okresowo lub wieczyście, lub do chwili wykupu renty. W przypadku obowiązku wypłaty świadczeń do śmierci danej osoby takie umowy miały charakter ubezpieczeń na życie. W tym okresie funkcjonowały w pierwotnej postać i ubezpieczenia posagowe. Zakładane przez kościół instytucje kredytowa udzielały bezprocentowego kredytu, ze względu na zakaz świadczenia oprocentowanych pożyczek.W celu uzyskania środków w drodze zapisów i darowizn zobowiązały się do płacenia rent ofiarodawcom bądź ich dzieciom.