Henna ciemny brąz
Henna ciemny brąz

Tkanka tłuszczowa jest równieŜ swoistym "magazynem" złogów, a poniewaŜ przemiana materii jesttam bardzo słaba, zalegają one na dobre. Dalej, jeśli wszystkie te kanały oczyszczenia zostałyprzepełnione, a ponadto jeśli spoŜywa się duŜo krochmalistego i tłustego jedzenia, które nie jestwyprowadzane przez wyŜej wymienione organy, w tym wypadku zostaje uruchomiony jeszcze jedenkanał odprowadzania złogów przez organy, mające bezpośrednie wyjście na zewnątrz.Najpierw włącza się jama nosowo-gardłowa. Ona wyrzuca na zewnątrz krochmaliste, tłuste i innezłogi w postaci flegmy. Stąd wszystkie nasze ciągłe charkania i smarkania. Jeśli i ten kanałoczyszczający zostaje zbyt obciąŜony, włączane są dodatkowe: zatoki, kanał słuchowy w uszach, ukobiet - pochwa maciczna, ropieją oczy. Jeśli i to jest niewystarczające, lub z jakiegoś powodu te kanały są zamknięte, włączają się 2 ostatnie- płuca i skóra. To, Ŝe w grubym jelicie występuje gnicie i inne zjawiska patologiczne z powstawaniem szkodliwych gazów, moŜna poznać po cięŜkim, cuchnącym zapachu z ust. Nie pomoŜe tu ani dezodorant, ani mycie zębów. Pamiętajmy, Ŝe cięŜki oddech stanowi skutek, a przyczyna leŜy w przeciwnym kierunku. Oczyśćcie grube jelito, a zapach zniknie. Flegma powstaje równieŜ w płucach. Wydzieliny krochmaliste i inne stanowią wspaniały pokarm dla patogennych drobnoustrojów. Drobnoustroje te, trafiając z powietrzem do płuc, znajdują tu idealne warunki, do rozmnaŜania się - ciepło, wilgoć i pokarm. Produkty przetwarzania flegmy przez drobnoustroje w postaci ropy wyciekają przez oskrzela, nosogardziel. Toksyczne składniki ropy podraŜniają błonę śluzową płuc, jamy nosogardłowej ze wszystkimi wynikającymi stąd skutkami. Podobny jest mechanizm rozwoju nadŜerki pochwy, zapalenia środkowego i wewnętrznego ucha.

henna orzechowy brąz

By autor with 0 comments